The Book of Job: Towards a Theory of Entrepreneneurship

Freitag, 12.03.2004
Universität Freiburg
Prof. Elias L. Khalil
Vassar College, Poughkeepsie, USA